PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN


Điều khoản bảo mật thông tin
{ "JS_MSG_SAVE_SUCCESS": "Đã lưu dữ liệu thành công!", "JS_MSG_CONFIRM_SAVE": "Bạn có muốn lưu?", "JS_MSG_DATA_LOGGER": "DataLogger ID chưa cấu hình. Bạn có muốn cấu hình?", "JS_MSG_CONFIRM_DELETE": "Bạn có muốn xóa?", "JS_MSG_CONFIRM_ISSUE_COMMAND": "Bạn có muốn thực hiện lệnh lấy mẫu?", "JS_MSG_CONFIRM_SET_SCHEDULE_COMMAND": "Bạn có muốn đặt kế hoạch lấy mẫu?", "JS_MSG_CONFIRM_RECORD_CAMERA" : "Bạn có muốn ghi hình Camera?", "MSG_CONFIRM_RUN_TASK": "Bạn có muốn khởi động batch chạy tự động?", "JS_MSG_CONFIRM_UPDATE" : "Thông số đã tồn tại. Bạn có muốn cập nhật?", "JS_DT_SEARCH": "Tìm kiếm", "JS_DT_DISPLAY": "Hiển thị ", "JS_DT_NO_RECORD": "Không có dữ liệu! ", "LBL_PLEASE_WAIT": "Đang xử lý ...", "LBL_OK": "OK", "LBL_NOTIFICATION": "Thông báo", "LBL_ALERT": "Cảnh báo", "LBL_ERROR": "Lỗi", "LBL_CANCEL": "Hủy", "LBL_CONFIRM_ACTION": " ", "LBL_HAVE_NOT_SELECTED_RECORD_YET": "Chưa chọn dữ liệu!", "LBL_ONLY_SELECT_ONE_RECORD": "Chỉ chọn dòng dữ liệu!", "JS_DT_IN": "Tổng ", "JS_DT_FIRST": "|<", "JS_DT_PREVIOUS": "<<", "JS_DT_NEXT": ">>", "JS_DT_LAST": ">|", "JS_MSG_UPLOAD_SUCCESSFULLY": "Tải lên thành công!", "JS_MSG_GENERATED_SUCCESSFULLY": "Xuất file thành công!", "JS_MSG_THIS_FILE_EXISTED_OVERWRITE": "Tệp tin đã tồn tại. Bạn muốn ghi đè không?", "MSG_PASSWORD_AGAIN_IS_NOT_MATCHED": "Mật khẩu không khớp", "MSG_ONLY_INPUT_IMAGE_FOR_THIS_FIELD": "Hãy nhập file ảnh cho trường 'Ảnh đại diện'!", "LBL_INPUT_VALID_IP_ADDRESS": "Nhập URL hợp lệ!", "LBL_INPUT_GREATER_THAN_TWO": "Nhập số >= 2", "LBL_INPUT_INTEGER": "Hãy nhập số nguyên!", "LBL_INPUT_INTEGER_MAX": "Chú ý giới hạn trên phải nhỏ hơn giá trị qui chuẩn hoặc giá trị đo giữa (với trường hợp là giá trị do dưới)!", "LBL_INPUT_IP": "Sai định dạng IP Address", "LBL_SELECT_THIS_FIELD": "Hãy chọn trường này!", "LBL_USERNAME_IS_INVALID": "Tên đăng nhập không hợp lệ!", "MSG_SELECT_RECORD_TO_DELETE": "Vui lòng chọn bản ghi để xóa!", "MSG_SELECT_ATLEAST_ONE_RECORD": "Vui lòng chọn ít nhất một bản ghi!", "MSG_BIRTHDATE_MUST_BE_GREATER_THAN_NOW": "Ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại!", "JS_MSG_INVALID_FILE_JAR": "Định dạng file không phải .jar!", "JS_DATA": "Dữ liệu", "JS_FIELD_NAME": "Tên trường", "Please select a station first!": "Hãy chọn một trạm!", "Please select both year and month/quarter!": "Hãy chọn cả năm và tháng/quý hoặc bỏ chọn cả hai!", "LBL_INPUT_MANDATORY_FIELD": "Hãy nhập trường này!", "LBL_CBB_DATALOGGER_TYPE": "Bạn chưa chọn loại Datalogger!", "LBL_INPUT_USERNAME_FIELD": "Tên người dùng không đúng định dạng (viết liền, không dấu)!", "LBL_INPUT_DIGIT_VALUE" : "Hãy nhập trường này giá trị số!", "LBL_INPUT_RANGE" : "Hãy nhập giá trị trong khoảng {0} - {1}", "LBL_INPUT_EMAIL_FIELD" : "Email không đúng định dạng", "LBL_INPUT_PHONE_FIELD" : "Phone không đúng định dạng", "ERR_Tendecy_Preparing_Exceed" : "Giá trị đo dưới < Giá trị đo giữa < Giá trị vượt quy chuẩn", "ERR_Day_Search" : "Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc", "ERR_Day_Input" : "Ngày nhập vào không đúng", "ERR_Day_Input_To_Date" : "Ngày kết thúc nhập vào không đúng", "ERR_Day_Input_From_Date" : "Ngày bắt đầu nhập vào không đúng", "ERR_Day_Input_From_Date_1_YEAR" : "Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc quá 1 năm", "ERR_Day_Input_From_Date_1_MONTH" : "Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc quá 1 tháng", "ERR_Excel_Export_1_Month" : "Không xuất được file excel quá 1 tháng", "ERR_Day_Input_From_Date_14_DAYS" : "Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc quá 14 ngày", "ERR_Day_Blank" : "Chưa nhập ngày", "ERR_Day_Input_Blank" : "Chưa nhập ngày bắt đầu", "ERR_Day_Input_To_Date_Max_Exceed" : "Ngày kết thúc không được quá hiện tại", "ERR_Day_Input_Station_Last_Time_Max_Exceed": "Thời gian bắt đầu đọc file không được quá hiện tại", "View more": "Xem thêm", "Indicators": "Thông số", "Show labels": "Hiển thị nhãn", "Warning Levels": "Mức cảnh báo", "Unit": "Đơn vị", "Value": "Giá trị", "Parameter": "Thông số", "Status:": "Trạng thái", "Latitude:": "Vĩ độ", "Longitude": "Kinh độ", "Address:": "Địa chỉ:", "Province:": "Tỉnh/Thành phố:", "Station Code:": "Mã trạm:", "Layer Switcher": "Chuyển lớp nền", "aaa": "", "Are you sure to approve?": "Bạn có chắc chắn phê duyệt?", "Are you sure to remove?": "Bạn có chắc chắn loại bỏ?", "FORBIDDEN": "Không đủ quyền để truy cập!", "bbb": "bbb", "Index": "Chỉ số", "click for more information": "Click để xem thêm", "Air Quanlity Index": "AQI", "Water Quanlity Index": "WQI", "AQI Indicators": "Thông số AQI", "WQI Indicators": "Thông số WQI", "MSG_CONFIRM_RUN_TASK": "Bạn có chắc chắn chạy?", "Number of Stations": "Số lượng trạm", "No data": "Không có dữ liệu", "JS_MSG_txtQcvnMin_less_txtQcvnMax": "Giá trị giới hạn max phải lớn hơn Giá trị giới hạn min", "MSG_STATION_NOT_CONFIG_QCVN": "Trạm chưa cấu hình QCVN.", "MSG_NO_DATA_SEARCH": "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian:", "MSG_NO_DATA_EXPORT": "Không đủ dữ liệu để xuất data", "LBL_SUCSESS_CONNECT": "Kết nối thành công!", "FTP_SUCSESS_CONNECT": "Kết nối FTP và đọc cấu hình thành công!", "FTP_FAIL_CONNECT": "Kết nối FTP và đọc cấu hình không thành công!", "LBL_FAIL_CONNECT": "Kết nối không thành công!", "LBL_FAIL_CONNECT_FTP": "Không kết nối được máy chủ FTP. Xin hãy kiểm tra lại!", "LBL_IN_PUT_ALL": "Hãy nhập các trường bắt buộc!", "Schedule set successful":"Lập lịch thành công", "JS_MSG_ERROR_COMMAND_ID_REQUIRED" : "Chưa chọn lệnh", "JS_MSG_ERROR_START_TIME_REQUIRED" : "Chưa chọn giờ bắt đầu thực hiện lệnh", "JS_MSG_ERROR_END_TIME_REQUIRED" : "Chưa chọn giờ kết thúc thực hiện lệnh", "JS_MSG_ERROR_START_DATE_REQUIRED" : "Chưa chọn khoảng thời gian lập lịch lệnh", "JS_MSG_ERROR_END_DATE_REQUIRED" : "Chưa chọn khoảng thời gian lập lịch lệnh", "JS_MSG_ERROR_WEEKLY_REQUIRED" : "Chưa chọn lịch lặp lại theo tuần", "JS_MSG_ERROR_MONTHLY_REQUIRED" : "Chưa chọn lịch lặp lại theo tháng", "JS_MSG_ERROR_TIME_STARTEND_REQUIRED" : "Giờ bắt đàu lớn hơn giờ kết thúc", "JS_MSG_ERROR_DATE_STARTEND_REQUIRED" : "Thời gian bắt đầu lớn hơn thời gian kết thúc", "Please select a province!" : "Hãy chọn một tỉnh!", "Please select a province or an area!" : "Hãy chọn một tỉnh hoặc một vùng!", "Please select a station type!" : "Hãy chọn một thành phần môi trường!", "Please select a station type or an area!" : "Hãy chọn một thành phần môi trường hoặc một vùng!", "Please select a station type or province!" : "Hãy chọn một thành phần môi trường hoặc một tỉnh!", "Please select time!" : "Hãy chọn thời gian!", "alert_cant_delete": "Thông số đang được sử dụng, không thể xóa!", "alert_delete_success": "Xóa thành công!", "sure_to_delete":"Bạn có chắc muốn xóa!" }